การสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่องและการบันทึกบัญชีต้นทุนแบบต่อเนื่อง

[Total: 0    Average: 0/5]

การสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง

 การสะสมต้นทุนโดยวิธีนี้กิจการจะเปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ ซึ่งประกอบด้วยบัญชีวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และสินค้าสำเร็จรูป ซึ่งจะทำให้กิจการทราบการเคลื่อนไหวของสินค้าคงเหลือตลอดเวลาเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้ข้อมูลในการวางแผนและควบคุม ตามวิธีนี้จะทำให้กิจการทราบจำนวนสินค้าคงเหลือตลอดเวลา และทราบต้นทุนสินค้าที่ขายโดยดูได้จากบัญชีแยกประเภทของบัญชีดังกล่าว

การบันทึกบัญชีต้นทุนแบบต่อเนื่อง

จะมีบัญชีที่แตกต่างกับการบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด ดังนี้

   1.  วัตถุดิบจะบันทึกในบัญชีวัตถุดิบแทนที่จะบันทึกบัญชีซื้อวัตถุดิบ และเมื่อมีการเบิกวัตถุดิบ ก็จะเครดิตออกจากบัญชีวัตถุดิบด้วย

2.ค่าแรงนั้นบันทึกเช่นเดียวกับการบันทึกแบบสิ้นงวด

3. ค่าใช้จ่ายการผลิต ตามวิธีนี้ค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจะรวบรวมไว้ในบัญชีคุมค่าใช้จ่ายการผลิต จากนั้นต้องโอนไปบัญชีงานระหว่างทำ

4.บัญชีงานระหว่างทำจะเป็นบัญชีที่ทำหน้าที่รวบรวมต้นทุนการผลิตซึ่งประกอบด้วย วัตถุทางตรง ค่าแรงทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต เมื่อผลิตภัณฑ์ผลิตเสร็จก็จะโอนไปบัญชีสินค้าสำเร็จรูปส่วนที่เหลืออยู่ก็เป็นงานระหว่างทำปลายงวด

5. บัญชีสินค้าสำเร็จรูป เป็นบัญชีที่บันทึกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตเสร็จ เมื่อสินค้าผลิตเสร็จแต่ยังไม่ขาย บัญชีนี้จะเป็นบัญชีสินทรัพย์ และเมื่อขายสินค้าจะเดบิตต้นทุนสินค้าขาย และเครดิตบัญชีสินค้าสำเร็จรูป

 

การบันทึกบัญชีแบบต่อเนื่อง

 

1.  เมื่อซื้อวัตถุดิบ

เดบิต    วัตถุดิบ                                                        150,000

เครดิต เจ้าหนี้การค้า                                                                 150,000

2.  เมื่อเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิต

เดบิต    งานระหว่างทำ                                            100,000

ค่าใช้จ่ายการผลิต                                          62,000

เครดิต  วัตถุดิบ                                                                            162,000

                       

3.  ค่าแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างงวด

เดบิต    ค่าแรง                                                          282,000

เครดิต  ค่าแรงค้างจ่าย                                                               282,000

               

กระจายค่าแรงไปเป็นค่าแรงทางตรงและค่าแรงทางอ้อม ดังนี้

เดบิต    งานระหว่างทำ                                            260,000

ค่าใช้จ่ายการผลิต                                        22,000

เครดิต  ค่าแรง                                                                                    282,000

                

4.  ค่าใช้จ่ายการผลิตต่างๆ

4.1  กรณีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จ่ายเป็นเงินสดหรือเงินเชื่อ บันทึกบัญชี ดังนี้

เดบิต    ค่าใช้จ่ายการผลิต                                            9,000

เครดิต  เงินสด                                                                                    9,000

                

4.2   กรณีค่าเสื่อมราคา บันทึกโดยการปรับปรุง ดังนี้

เดบิต    ค่าใช้จ่ายการผลิต                                          78,000

เครดิต    ค่าเสื่อมราคาสะสม-โรงงาน                                                78,000

                 

4.3   กรณีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เดบิต    ค่าใช้จ่ายการผลิต                                            2,000

เครดิต  ค่าเบี้ยประกันจ่ายล่วงหน้า                                                        2,000

                

5.  โอนบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตเข้าบัญชีคุมงานระหว่างทำ

เดบิต    งานระหว่างทำ                                            173,000

เครดิต      ค่าใช้จ่ายการผลิต                                                 173,000

               

6.    โอนสินค้าที่ผลิตเสร็จเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูป

เดบิต    สินค้าสำเร็จรูป                                            562,000

เครดิต    งานระหว่างทำ                                                                     562,000

               

7. บันทึกการขายสินค้า

เดบิต    ลูกหนี้/เงินสด                                            740,000

เครดิต   ขาย                                                                             740,000

เดบิต     ต้นทุนสินค้าขาย                                         532,000

เครดิต   สินค้าสำเร็จรูป                                                             532,000