การบันทึกบัญชีกรณีกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

[Total: 0    Average: 0/5]

การบันทึกบัญชีกรณีกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ธุรกิจที่จดทะเบียนอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มจะต้องเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภาษีขาย) จากผู้ซื้อทุกครั้งที่มีการขายสินค้า ส่วนในการซื้อสินค้า ถ้าซื้อสินค้าจากผู้ขายที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุรกิจจะต้องชำระภาษีซื้อแล้วได้ใบกำกับภาษี

การบันทึกบัญชี มีดังนี้

1.  การซื้อสินค้า

วันที่ 1 สิงหาคม 25×3 บริษัท ออดิโอ จำกัด ซื้อสินค้าจากบริษัท เอกชัย จำกัด 100,000 บาท เงื่อนไขการชำระเงิน 1/10, n/30

เดบิต    ซื้อ                                        100,000

ภาษีซื้อ                                    7,000

เครดิต  เจ้าหนี้การค้า                                            107,000

            

บัญชีภาษีซื้อเป็นบัญชีประเภทสินทรัพย์ พอสิ้นเดือนจะต้องปิดไปพร้อมกับบัญชีภาษีขาย เพื่อคำนวณหาว่าได้คืนภาษีหรือต้องชำระภาษีเพิ่ม

 

2.  การส่งคืนสินค้า

วันที่ 3 สิงหาคม 25×3 บริษัทออดิโอ จำกัด ส่งคืนสินค้าที่ซื้อจากบริษัทเอกชัย จำนวน 10,000 บาท เนื่องจากชำรุด ตามใบหักหนี้ เลขที่1101

เดบิต    เจ้าหนี้การค้า                        10,700

เครดิต ส่งคืนและส่วนลด                                    10,000

ภาษีซื้อ                                                             700

         

3.  การขายสินค้า

วันที่7 สิงหาคม 25×3 บริษัทขายสินค้าให้แก่ร้านพิธาน จำนวน 120,000 บาทเงื่อนไขการชำระเงิน 1/10, n/40 ให้ส่วนลดการค้า 5% ภาษีขาย 7% ตามใบกำกับสินค้าเลขที่ 1178

เดบิต    ลูกหนี้การค้า                        121,980

เครดิต      ขาย                                                 114,000

                  ภาษีขาย                                               7,980

บัญชีภาษีขายเป็นบัญชีประเภทหนี้สิน ตอนสิ้นเดือนต้องปิดพร้อมกับภาษีซื้อ

 

4.  การรับคืนสินค้า

วันที่ 8 สิงหาคม 25×3 บริษัทรับคืนสินค้าจากร้านพิธาน จำนวน 14,000 บาท เนื่องจากส่งของผิดรุ่น ตามใบหักหนี้ เลขที่ 720

เดบิต    รับคืนและส่วนลด                14,000

ภาษีขาย                                      980

เครดิต   ลูกหนี้การค้า                                       14,980

                  

5.  การจ่ายชำระหนี้และได้รับส่วนลดเงินสด

วันที่ 11 สิงหาคม 25×3 บริษัทจ่ายชำระหนี้ที่ค้างทั้งหมดให้แก่ บริษัท เอกชัย และได้รับส่วนลดตามเงื่อนไข

เดบิต    เจ้าหนี้การค้า                        96,300

เครดิต    เงินสด                                                        95,400

ส่วนลดรับ                                                       900

 

การคำนวณส่วนลด มีดังนี้

ซื้อ                                                                                    100,000

หัก    ส่งคืนและส่วนลด                                                             10,000

คงเหลือ                                                                              90,000

ส่วนลดรับ 1% เท่ากับ 90,000*1% = 900 บาท

 

6.  การรับชำระหนี้ และให้ส่วนลด

วันที่ 17 สิงหาคม 25×3 บริษัทได้รับชำระหนี้ที่คงค้างทั้งหมดจากร้านพิธาน และได้ให้ส่วนลดตามเงื่อนไข

เดบิต    เงินสด                                     106,000

ส่วนลดจ่าย                                  1,000

เครดิต  ลูกค้าการค้า                                           107,000

             

การคำนวณส่วนลดจ่าย มีดังนี้

ขาย                                                                                    114,000    บาท

หัก    รับคืนและส่วนลด                                                                 14,000   บาท

คงเหลือ                                                                              100,000    บาท

ส่วนลดจ่าย 1% เท่ากับ 100,000*1% = 1,000 บาท

 

7. การนำส่งภาษีในวันสิ้นเดือน

เมื่อถึงวันสิ้นเดือนกิจการต้องปิดบัญชีภาษีซื้อและภาษีขายในกรณีที่ภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อก็ต้องชำระภาษีในส่วนที่แตกต่างโดยบันทึกบัญชีเครดิตภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย หรือเจ้าหนี้กรมสรรพากร แต่ถ้ากรณีภาษีซื้อมากกว่าภาษีขาย จะบันทึกเดบิตบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่มรอรับคืนหรือลูกหนี้กรมสรรพากร

เดบิต    ภาษีขาย                                        7,000

เครดิต    ภาษีซื้อ                                                            6,300

ภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่าย /

เจ้าหนี้-กรมสรรพากร                                          700