การสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวดเพื่อคำนวณหาต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จ

[Total: 0    Average: 0/5]

การสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด

 

                การบันทึกบัญชีจะไม่บันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือระหว่างงวดคือ บัญชีวัตถุดิบ งานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป แต่จะบันทึกในบัญชีซื้อวัตถุดิบ บัญชีค่าแรงทางตรง และบัญชีค่าใช้จ่ายการผลิตประเภทต่างๆ  ในตอนสิ้นงวดจะมีการตรวจนับวัตถุดิบปลายงวด งานระหว่างทำปลายงวด และสินค้าสำเร็จรูปปลายงวด เพื่อคำนวณหาต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จ ซึ่งการบันทึกบัญชีตามวิธีนี้จะไม่ทราบต้นทุนสินค้าขายในทันที แต่จะต้องตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวดก่อน ดังนั้นการสะสมต้นทุนวิธีนี้จึงไม่เหมาะสำหรับกิจการที่ต้องการใช้ข้อมูลทางการบัญชีต้นทุนไปใช้ในการบริหารงาน แต่ก็เหมาะสมสำหรับกิจกรรมขนาดเล็กที่ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลในการบริหารงาน

 

ตัวอย่าง

บริษัท เสรีการผลิต จำกัด เป็นกิจการผลิตแปรสภาพวัตถุดิบ ให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป ในวันที่ 1 ธันวาคม 25×4 ในบัญชีสินค้าคงเหลือ มีดังนี้ วัตถุดิบ 38,000 บาท งานระหว่างทำ 82,000 บาท และสินค้าสำเร็จรูป 45,000 บาท

ในระหว่างเดือนแผนกจัดซื้อของบริษัทฯ ได้ซื้อวัตถุดิบ เป็นเงินเชื่อทั้งสิ้น 150,000 บาท และแผนกผลิตได้เบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิตจำนวน 162,000 บาท ค่าแรงที่เกิดขึ้นระหว่างเดือนมีทั้งสิ้น 282,000 บาท โดยในจำนวนนี้เป็นค่าแรงทางตรง 260,000 บาท และในระหว่างเดือนมีค่าไฟฟ้า จำนวน 3,000 บาท ค่าน้ำประปา 2,500 บาท ค่าเสื่อมราคาโรงงาน 78,000 บาท ค่าเบี้ยประกัน 2,000 บาท และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ อีก 3,500 บาท สินค้าจำนวน 562,000 บาท ผลิตเสร็จและโอนเข้าคลังสินค้าและขายสินค้า จำนวน 740,000 บาท เป็นเงินเชื่อ สินค้ามีต้นทุนเท่ากับ 532,000 บาท ตรวจนับสินค้าคงเหลือมีดังนี้ วัตถุดิบ 26,500 บาท งานระหว่างทำ 52,500 บาท และสินค้าสำเร็จรูป 75,000 บาท และมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเกิดขึ้นจำนวน 85,000 บาท

 

การบันทึกบัญชีแบบสิ้นงวด

 

1.  เมื่อซื้อวัตถุดิบ บริษัท เสรีการผลิต จำกัด ซื้อวัตถุดิบทั้งสิ้นเป็นเงินเชื่อ 150,000 บาท บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต    ซื้อวัตถุดิบ                                                150,000

เครดิต    เจ้าหนี้การค้า                                                        150,000

           

2.  เมื่อเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิต เป็นการเบิกวัตถุดิบทางตรง จำนวน 100,000 บาท และวัตถุดิบทางอ้อม 62,000 บาท

*** ตามวิธีนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชีตอนเบิกวัตถุดิบไปใช้ในการผลิต

3.  ค่าแรงงเกิดขึ้นระหว่างงวด เป็นค่าแรงทางตรง 260,000 บาท เป็นค่าแรงทางอ้อม 22,000 บาท บันทึกบัญชีดังนี้

เดบิต    ค่าแรง                                                    282,000

เครดิต     ค่าแรงค้างจ่าย                                           280,000

             

กระจายค่าแรงเข้างาน บันทึกดังนี้

เดบิต    ค่าแรงทางตรง                                        260,000

ค่าแรงทางอ้อม                                           22,000

เครดิต    ค่าแรง                                                                          282,000

                 

4.  ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างๆ ที่เกิดขึ้น

4.1  ค่าใช้จ่ายในการผลิตต่างๆ

เดบิต    ค่าไฟฟ้า                                                    3,000

ค่าน้ำประปา                                               2,500

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                   3,500

เครดิต      เงินสด                                                       9,000

                   

 

4.2    กรณีค่าเสื่อมราคา บันทึกโดยการปรับปรุง ดังนี้

เดบิต    ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน                              78,000

เครดิต  ค่าเสื่อมราคาสะสม-โรงงาน                                                78,000

                

กรณีค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า

เดบิต    ค่าเบี้ยประกัน                                            2,000

เครดิต  ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า                             2,000

        

5.  โอนบัญชีต้นทุนต่างๆ เข้าบัญชีต้นทุนการผลิต

เดบิต    ต้นทุนการผลิต                                        641,000

เครดิต  วัตถุดิบ (ต้นงวด)                                                         38,000

งานระหว่างทำ                                                              82,000

ซื้อวัตถุดิบ                                                                   150,000

ค่าแรงทางตรง                                                            260,000

                   ค่าแรงทางอ้อม                                                               22,000

ค่าไฟฟ้า                                                                              3,000

ค่าน้ำประปา                                                                         2,500

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด                                                             3,500

ค่าเสื่อมราคา-โรงงาน                                                      78,000

                                

6.  บันทึกคงเหลือที่ตรวจนับได้ในวันสิ้นงวด

เดบิต    วัตถุดิบทางตรง (ปลายงวด)                26,500

งานระหว่างทำ (ปลายงวด)                   52,500

เครดิต ต้นทุนการผลิต                                                79,000

                          

7.  โอนสินค้าที่ผลิตเสร็จเข้าบัญชีสินค้าสำเร็จรูป

เดบิต    ต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป                            562,000

เครดิต   ต้นทุนการผลิต                                             562,000


8.     บันทึกการขายสินค้า

เดบิต    ลูกหนี้/เงินสด                                        740,000

เครดิต  ขาย                                                                                   740,000

*** แต่ตามวิธีนี้ไม่ต้องบันทึกต้นทุนสินค้าขาย