การคำนวณค่าแรงงานสุทธิหรือเงินได้สุทธิของลูกจ้าง

[Total: 0    Average: 0/5]

การคำนวณค่าแรงงานสุทธิ

ในการได้รับค่าจ้างของพนักงานไม่ว่าจะเป็นในรูปของเงินเดือน หรือชั่วโมงการทำงาน หรือตามจำนวนชิ้นงานก็ตาม นายจ้างจะต้องหักภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จากค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างเพื่อนำส่งสรรพากรเขตที่กิจการนั้นๆ ตั้งอยู่ ตามที่กฎหมายกำหนดการหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายที่กิจการจะหักจากลูกจ้างแต่ละบุคคลก็จะมีจำนวนที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนรายได้ สถานภาพการสมรส และจำนวนเงินค่าลดหย่อนที่บุคคลนั้นจะได้รับสิทธิตามกฎหมาย เช่น ค่าเบี้ยประกันชีวิต จำนวนบุตร เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกิจการต่างๆ อาจมีรายการหักอื่นๆ อีก เช่น เงินประกันสังคม เงินทุนสะสม และเงินกองทุนในลักษณะอื่นๆ ดังนั้น ค่าแรงงานสุทธิหรือเงินได้สุทธิของลูกจ้าง คำนวณได้จาก

ค่าแรงงานสุทธิ = ค่าแรงขั้นต้น – ภาษี หัก ณ ที่จ่าย – เงินประกันสังคม – เงินสมทบอื่นๆ(ถ้ามี)

การคำนวณค่าแรงงานสุทธิ

จากตัวอย่างเดิม บริษัท ศิริชัย จำกัด มีนโยบายให้พนักงานทุกคนเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของค่าแรงงานขั้นต้น และเงินประกันสังคมอีก 1.5% ของค่าแรงปกติ

วิธีคิด   ค่าแรงงานสุทธิของนายวิชิต จะเท่ากับ

ค่าแรงงานขั้นต้น                                                        1,480 บาท

หัก ภาษี ณ ที่จ่าย                                                             74 บาท

ประกันสังคม(1,480*5%)                                     74 บาท

ค่าแรงงานสุทธิ                                                           1,394 บาท

ดังนั้น     ในสัปดาห์นี้ นายวิชิต จะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 1,394 บาท

การบันทึกบัญชี

การบันทึกบัญชี ณ วันคำนวณค่าแรงงานจะเป็นดังนี้

Dr.ค่าแรงงาน                                           1,480

Cr.ค่าแรงงานค้างจ่าย                            1,394

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                     74

บันทึกการคำนวณค่าแรงงานของนายวิชิต                    12

–