การรับเงินจารการขายสินค้า หรือการให้บริการของ ผู้ประกอบการการค้าที่จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม

[Total: 0    Average: 0/5]

ใบรับ

  • –           บันทึก หรือหนังสือใดๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงวา ได้รับ ได้ฝาก หรือได้รับทำชำระ เงินหรือตั๋วเงิน หรือ
  • –           บันทึก หรือหนังสือใดๆ ที่เป็นหลักฐานแสดงว่า หนี้หรือสิทธิเรียกร้อง ได้ชำระหรือปลดให้แล้ว บันทึก หรือหนังสือที่กล่าวนั้นจะมีลายชื่อของบุคคลใดๆหรือไม่ ไม่สำคัญดังนั้น ในทางธุรกิจ ใบรับ อาจจะเรียกว่า ใบรับเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน หรือ บิลเงินสด ตามความหมายดังกล่าวข้างต้น ในการอกใบรับได้ถูกกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการออกใบรับ ในมาตรา 105 ในกรณีต่อไปนี้
  1. 1.       การรับเงินจารการขายสินค้า หรือการให้บริการของ ผู้ประกอบการการค้าที่จดทะเบียน ภาษีมูลค่าเพิ่ม  และการรับเงินหรือรับชำระราคาจากการกระทำกิจกรรมของผู้ประกอบกิจการที่จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ
  2. 2.       การรับเงินหรือรับชำระราคาในกรณีอื่นซึ่งรวมเงินหรือราคาที่ได้รับชำระ แต่ละครั้งเกินจำนวนเงินตามที่อธิบดีกำหนดการรับเงินหรือรับชำระราคาในกรณีเดียวกันมีจำนวนเกินกว่าที่อธิบดีกำหนด แต่มีเงื่อนไขให้รับเงินหรือรับชำระราคาในภายหลังเป็นหลายงวด ให้ออกใบรับคราวในทันทีที่รับเงินหรือรับชำระราคานั้น ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งได้ออกใบกำกับภาษีที่มีข้อความแสดงว่าได้รับเงิน จะถือเอาใบกำกับภาษีนั้นเป็นใบรับที่ต้องออกตามนี้ก็ได้  สำเนาใบรับต้องมีอย่างน้อย
  • –           เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ออกใบรับ
  • –           ชื่อหรือยี่ห้อของผู้ออกใบรับ
  • –           เลขลำดับของเล่มและของใบรับ
  • –           วัน เดือน ปี ที่ออกใบรับ
  • –           จำนวนเงินที่รับ

ชนิด ชื่อ จำนวนและราคาสินค้า ในกรณีการขายหรือให้เช่าซื้อสินคาเฉพาะชนิดที่มีราคา 100 บาทขึ้นไป