นักบัญชีมีหน้าที่ทำอะไร

[Total: 0    Average: 0/5]

อาชีพของนักบัญชีคืออะไร

                       

            อาชีพของนักบัญชีมีหลายประเภท ได้แก่

  1. การบัญชีสาธารณะ (Public Accounting)
  2. การบัญชีส่วนบุคคล (Private Accounting)
  3. การบัญชีส่วนราชการ (Governmental Accounting)

 

การบัญชีสาธารณะ  คือ  การบัญชีของนักบัญชีที่ทำงานอิสระไม่เป็นลูกจ้างของธุรกิจใด  รับจ้างทำงานด้านการบัญชีทั่วไปโดยจัดตั้งสำนักงานเพื่อประกอบอาชีพเหมือนกับการประกอบอาชีพของแพทย์  ทนายความ  สถาปนิก  วิศวกร เป็นต้น

 

การบัญชีส่วนบุคคล  คือ  การรับจ้างทำบัญชีให้แก่ธุรกิจทุกประเภท  อันได้แก่กิจการค้าเจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือบริษัทจำกัด ทำหน้าที่ตั้งแต่ลงบันทึกรายการไปจนถึงการวางระบบบัญชี  การทำรายงานทางการเงินต่างๆ  ตำแหน่งงานก็จะแตกต่างตามความรับผิดชอบ  เช่น  ผู้อำนวยการบัญชีสมุห์บัญชี ผู้ทำบัญชี

 

การบัญชีส่วนราชการ  คือ  การบันทึกบัญชีของหน่วยราชการที่มีรายการรับเงิน จ่ายเงินเหมือนธุรกิจการค้าอื่นๆ แต่การดำเนินงานไม่ได้มุ่งหากำไรการบัญชีของส่วนราชการจึงแตกต่างจากธุรกิจเอกชน คือมีหลักฐานจดบันทึกการรับจ่ายเงินอย่างละเอียดและผ่านขั้นตอนตามระเบียบที่วางไว้  การบัญชีส่วนราชการในประเทศไทยมีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้วางระเบียบและวางระบบทางการบัญชีไว้