ไม่มีหมวดหมู่

การสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่องและการบันทึกบัญชีต้นทุนแบบต่อเนื่อง

การสะสมต้นทุนแบบต่อเนื่อง  การสะสมต้นทุนโดยวิธีนี้กิจกา […]

ไม่มีหมวดหมู่

การบันทึกบัญชีกรณีกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

การบันทึกบัญชีกรณีกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ธุร […]

ไม่มีหมวดหมู่

การสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวดเพื่อคำนวณหาต้นทุนการผลิต และต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จ

การสะสมต้นทุนแบบสิ้นงวด                   การบันทึ […]

ไม่มีหมวดหมู่

การคำนวณค่าแรงงานสุทธิหรือเงินได้สุทธิของลูกจ้าง

การคำนวณค่าแรงงานสุทธิ ในการได้รับค่าจ้างของพนักงานไม่ว […]

ไม่มีหมวดหมู่

สินทรัพย์ที่กิจการมีไว้เพื่อเพิ่มความมั่นคั่งให้กับกิจการ ที่ได้รับจากความสัมพันธ์ทางการค้า

  ความหมายของเงินลงทุน สมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี […]

ไม่มีหมวดหมู่

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น กำไรต่อหุ้น การแก้ไขข้อผิดพลาดของรอบระยะเวลาบัญชีก่อน

ราคาตามบัญชีต่อหุ้น                 ราคาตามบัญชีต่อหุ้น […]